0 رای | 3204 مشاهده

ChatSecure Free and open source encrypted chat for iPhone and Android.

تاریخ انتشار: 08.05.2015

ثبت شده توسط: MichaelF

دردسترس در: EN

نوع منبع: ابزار
صفحه فیسبوک
حساب کاربری توییتر: https://twitter.com/chatsecure
منابع دیگر
بیشتر
سازمانی
عر
فا
EN