0 رای | 5559 مشاهده

SpeakSafe: Media Workers' Toolkit for Safer Online and Mobile Practices

تاریخ انتشار: 25.11.2012

ثبت شده توسط: administrator

دردسترس در: EN

نوع منبع: راهنما و دستورالعمل‌ها
فرمت رسانه: موقع إلكتروني
خالق: Manisha Aryal, Sam Tennyson
انتشارات: الانترنيوز
تاریخ انتشار: 01.12.2012
نوع مجوز: کرییتیو کامنز: ارجاع + غیرتجاری
منابع دیگر
بیشتر
سازمانی
عر
فا
EN