0 رای | 1409 مشاهده

Online Political Mobilization from the Advocacy Group’s Perspective: Looking Beyond Clicktivism

تاریخ انتشار: 24.10.2013

ثبت شده توسط: administrator

دردسترس در: EN

نوع منبع: گزارش / صفحه سفید
فرمت رسانه: وثيقة (TXT، DOC، PDF)
خالق: David Karpf
نوع مجوز: دبگر مجوزها
منابع دیگر
بیشتر
سازمانی
عر
فا
EN