توسعه سازمانی
درباره کاربرد فناوری برای توسعه تواناییها و بهره وری مردم برای رسیدن به پیشرفت سازمانها
54 مصدر
بیشتر
تصفح سازمانی
عر
فا
EN